MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2024
04/05/2024 09:55
   
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 05/2024
Trong tháng 5/2024 có 10 Nghị định, 07 Quyết định, 22 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

1.Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính Nhà nước.

Theo đó, căn cứ theo Mục 1 Chương II Nghị định số 29/2024/NĐ-CP ngày 06/03/2024 quy định các chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước phải đáp ứng 5 tiêu chuẩn chung sau:

- Tiêu chuẩn về chính trị tư tưởng;

- Tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật;

- Tiêu chuẩn về trình độ; tiêu chuẩn về năng lực và uy tín;

- Tiêu chuẩn về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác.

Cụ thể, tại Điều 4 Nghị định số 29/2024/NĐ-CP, công chức lãnh đạo phải đáp ứng các điều kiện chung dưới đây:

- Về chính trị tư tưởng: Trung thành với lợi ích của Đảng, quốc gia và dân tộc; có lập trường, có tinh thần yêu nước, tuân thủ kỷ luật trong phát ngôn…

- Về đạo đức, lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật: Có phẩm chất đạo đức trong sáng, mẫu mực, lối sống trung thực, khiêm tốn, chân thành, giản dị, có trách nhiệm cao với công việc, đoàn kết, gương mẫu, tích cực ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống cơ hội…

- Về trình độ: Tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp ngành công tác; có bằng cử nhân chính trị hoặc cao cấp chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận tương đương trình độ cao cấp lý luận chính trị…

- Về năng lực và uy tín: Người được bổ nhiệm công chức lãnh đạo phải có tư duy đổi mới, phương pháp làm việc khoa học, có khả năng dự báo, phân tích, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, cá nhân; năng động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

- Về sức khỏe, độ tuổi, kinh nghiệm công tác: Đủ sức khỏe, đảm bảo tuổi bổ nhiệm, có thành tích, kết quả và sản phẩm cụ thể trong quá trình công tác; có kinh nghiệm thực tiễn, thời gian công tác phù hợp…

  Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01/5/2024.

  2.Nghị định số 34/2024/NĐ-CP ngày 31/03/2024 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và phương tiện thủy nội địa.

Theo đó, Danh sách các hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và thủy nội địa được Chính phủ nêu tại Nghị định 34/2024/NĐ-CP. Cụ thể như sau:

- Loại 1: Chất nổ và vật phẩm dễ nổ

- Loại 2: Khí gồm khí dễ cháy, khí độc hại…

- Loại 3: Chất lỏng dễ cháy, chất nổ lỏng khử nhạy

- Loại 4: Chất rắn dễ cháy, chất khi tiếp xúc với nước tạo ra khí dễ cháy…

- Loại 5: Chất ô xi hóa, perôxit hữu cơ

- Loại 6: Chất độc, chất gây nhiễm bệnh

- Loại 7: Chất phóng xạ

- Loại 8: Chất ăn mòn

- Loại 9: Chất và vật phẩm nguy hiểm khác

Lưu ý: Với các bao bì, thùng chứa hàng hóa nguy hiểm nhưng chưa được làm sạch bên trong và bên ngoài sau khi dỡ hết hàng hóa nguy hiểm cũng được coi là hàng hóa nguy hiểm tương ứng.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

3.Nghị định số 35/2024/NĐ-CP ngày 02/4/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nhà giáo nhân dân", "Nhà giáo ưu tú".

Theo đó, Đối tượng áp dụng Nghị định 35/2024/NĐ-CP gồm có:

- Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục bao gồm:

+ Nhà giáo và cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục làm nhiệm vụ chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục (sau đây gọi chung là nuôi dạy), giảng dạy trong cơ sở giáo dục theo quy định của Luật Giáo dục;

+ Cán bộ quản lý làm nhiệm vụ quản lý tại các cơ quan quản lý giáo dục theo quy định của pháp luật (sau đây gọi chung là cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục);

+ Cán bộ nghiên cứu giáo dục làm nhiệm vụ nghiên cứu về khoa học giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội giữa hai lần xét tặng liền kề với năm xét tặng;

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý tại cơ sở giáo dục, cán bộ quản lý tại cơ quan quản lý giáo dục, cán bộ nghiên cứu giáo dục đã nghỉ hưu theo chế độ bảo hiểm xã hội tiếp tục là giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý cơ hữu tại các cơ sở giáo dục dân lập và tư thục.

- Tổ chức, cá nhân liên quan tới hoạt động xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 25/5/2024.

4.Quyết định số 05/2024/QĐ-TTg ngày 26/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân.

  Theo đó, căn cứ khoản 5 Điều 3 về nguyên tắc điều chỉnh giá bán điện bình quân, hằng năm, giá điện sẽ được điều chỉnh 03 tháng/lần kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất.

Trong đó, nếu giá điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bán hiện hành thì được điều chỉnh giảm tương ứng. Ngược lại, nếu giá bán điện bình quân tăng từ 3% trở lên thì giá điện được phép điều chỉnh tăng.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 15/5/2024.

5.Thông tư  số 01/2024/TT-NHNN ngày 29/03/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về quản lý seri tiền mới in của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Theo đó, trong quá trình in tiền, việc in seri trên tiền được quy định như sau:

- Với tiền được ban hành trước 2003: Seri gồm vần và dãy số tự nhiên có 07 chữ số từ 0000001 trở đi.

- Với tiền được phát hành từ 2003 trở đi: Seri tiền gồm vần seri và dãy số tự nhiên gồm 08 chữ số. Trong đó, hai chữ số liền kề với vần seri là hai chữ số cuối trong năm sản xuất còn 06 chữ số tiếp theo là dãy số tự nhiên từ 000001 trở đi.

Trong đó, vần seri gồm 02 trong số 26 chữ cái (A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) và gồm vần chính, vần phụ.

- Mỗi tờ tiền sẽ có một seri riêng…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 14/5/2024.

6.Thông tư số  02/2024/TT-BLĐTBXH ngày 23/02/2024 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2021/TT-BLĐTBXH ngày 15/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Theo đó, nếu hợp đồng đã được ký kết và người lao động đã xuất cảnh trước ngày 15/5/2024 thì tiếp tục thực hiện cho đến khi hết hạn hợp đồng. Với hợp đồng mà người lao động chưa xuất cảnh trước ngày này mà có nội dung trái quy định của Thông tư 02 này thì phải sửa đổi, bổ sung hoặc ký kết mới.

Đồng thời, theo quy định mới, mức trần thù lao theo hợp đồng môi giới với một số ngành, nghề cụ thể nêu tại Điều 7 cũng được sửa đổi, bổ sung thành mức trần giá dịch vụ.

Cụ thể, mức trần này thực hiện theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp với cá nhân, tổ chức trung gian nhưng không quá 0,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động cho mỗi 12 tháng làm việc.

Nếu hợp đồng lao động có thời hạn từ 36 tháng trở lên thì mức trần giá dịch vụ theo hợp đồng môi giới không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng của người lao động.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2024

7.Thông tư số 02/2024/TT-TTCP ngày 20/03/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra".

Theo đó, tại Điều 6 Thông tư 02/2024/TT-TTCP quy định về điều kiện xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp thanh tra” như sau:

- Cá nhân là lãnh đạo Thanh tra Chính phủ có thời gian giữ chức vụ từ đủ 04 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân công tác trong các cơ quan thanh tra có thời gian công tác liên tục từ đủ 10 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành có thời gian làm công tác thanh tra liên tục từ đủ 20 năm trở lên tính đến ngày 01/9 của năm đề nghị xét tặng.

- Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 02/2024/TT-TTCP:

+ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển ngành Thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại điểm b, điểm c, điểm d phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 05 năm trở lên và có ít nhất 04 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra;

+ Cá nhân thuộc đối tượng quy định tại các điểm đ, điểm e, điểm g phải có thời gian giữ chức vụ ít nhất từ đủ 10 năm trở lên và có ít nhất 08 năm phụ trách hoặc theo dõi công tác thanh tra.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/05/2024.

8.Thông tư số 04/2024/TT-TTCP ngày 08/04/2024 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra.

Theo đó, Thông tư 04/2024/TT-TTCP nêu rõ căn cứ để xây dựng Định hướng chương trình thanh tra như sau:

- Nghị quyết, chỉ thị, kết luận, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Nghị quyết, đề án, chương trình, mục tiêu của Chính phủ về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Thủ tướng Chính phủ.

- Quyết định, chỉ thị, văn bản chỉ đạo, điều hành của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Nghị quyết của Hội đồng nhân dân, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

- Yêu cầu của việc phòng ngừa, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; yêu cầu nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

- Căn cứ khác theo quy định của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 30/5/2024.

Công Đệ - Nguồn: Phòng tư pháp huyện Kỳ Anh

 Người đang truy cập: 3
 Tổng số truy cập: 2370950