MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04/2024
04/04/2024 07:52
   
MỘT SỐ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT CÓ HIỆU LỰC TỪ THÁNG 04/2024
Trong tháng 4/2024 có 06 Nghị định, 04 Quyết định, 19 Thông tư chính thức có hiệu lực, sau đây là một số văn bản, chính sách quan trọng liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và liên quan mật thiết đến đời sống của Nhân dân:

1.Nghị định số 25/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “thầy thuốc nhân dân”, “thầy thuốc ưu tú”.

Theo đó, cá nhân đã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc ưu tú sẽ được xét Thầy thuốc nhân dân nếu có tài năng xuất sắc trong việc nghiên cứu, phát triển khoa học, kỹ thuật, công nghệ về y tế và đáp ứng các tiêu chuẩn nêu tại Điều 9 Nghị định 25 gồm:

-Là chủ nhiệm ít nhất một nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp Bộ, tỉnh đã được nghiệm thu và xếp loại Đạt trở lên.

-Là thành viên nghiên cứu chính trong hai nhiệm vụ khoa học, công nghệ cấp quốc gia đã được nghiệm thu, có xếp loại Đạt trở lên.

-Là tác giả/đồng tác giả ít nhất 01 sáng chế ứng dụng trong lĩnh vực y tế, được cấp chứng nhận độc quyền sáng chế…

     Nghị định này có hiệu lực từ ngày 15/4/2024.

2.Nghị định số 28/2024/NĐ-CP ngày 06/3/2024 của Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng “huy chương thanh niên xung phong vẻ vang” và việc khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến.

Theo đó, mốc thời gian để tính khen thưởng nêu tại Điều 5 Nghị định này gồm:

- Thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp từ 15/7/1950 - 20/7/1954.

- Thời kỳ kháng chiến chống Mỹ từ 21/7/1954 - 30/4/1975:

+ Chống Mỹ ở miền Bắc

+ Chống Mỹ ở miền Nam

+ Làm nhiệm vụ giúp bạn Lào từ tháng 5/1972 - 12/1975

Thời kỳ bảo vệ Tổ quốc:

+ Chiến tranh biên giới Tây Nam từ tháng 5/1975 - 07/01/1979

+ Chiến tranh biên giới phía Bắc từ tháng 02/1979 - 31/12/1988

+ Làm nhiệm vụ giúp nước bạn Lào từ tháng 5/1975 - 31/12/1988

+ Làm nhiệm vụ quốc tế ở nước bạn Campuchia từ tháng 01/1979 - 31/8/1989

+ Truy quét Ful-rô từ tháng 5/1975 - tháng 12/1992.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/4/2024.

3.Nghị định số 18/2024/NĐ-CP ngày 21/02/2024 của Chính phủ quy định về giải thưởng hồ chí minh, giải thưởng nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ .

Theo đó, quy định điều kiện xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ. Đối với tác giả: Trực tiếp sáng tạo, đóng góp vào giá trị khoa học và công nghệ của công trình; không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và công nghệ và đáp ứng điều kiện sau:

Đối với người Việt Nam: Chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước;

Đối với người nước ngoài: Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, pháp luật và phong tục, tập quán tốt đẹp của Việt Nam.

Đối với công trình: Hồ sơ hợp lệ, được công bố theo quy định (trừ các công trình có nội dung liên quan đến bí mật nhà nước), hoặc được ứng dụng tại Việt Nam;

Thời gian công trình được công bố hoặc ứng dụng trong thực tiễn ít nhất là 3 năm hoặc công trình được ứng dụng đổi mới sáng tạo có hiệu quả ít nhất 1 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ.

Nghị định số 18/2024/NĐ-CP cũng quy định cụ thể tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh đối với công trình nghiên cứu khoa học, công trình nghiên cứu phát triển công nghệ, công trình ứng dụng công nghệ; cũng như Giải thưởng Nhà nước đối với công trình nghiên cứu phát triển công nghệ, công trình ứng dụng công nghệ.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 10/4/2024.

4. Thông tư số 02/2024/TT-BGDĐT ngày 06/3/2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 và thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo.

Theo đó, Quy chế mới bổ sung quy định về việc đăng ký môn ngoại ngữ như sau:

Thí sinh được ĐKDT môn Ngoại ngữ khác với môn Ngoại ngữ đang học tại trường phổ thông;

Đồng thời, môn Ngoại ngữ theo Quy chế mới đã được liệt kê cụ thể gồm các môn: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật và Tiếng Hàn.

Và Thông tư 02 cũng bổ sung các loại chứng chỉ ngoại ngữ mới được miễn thi tốt nghiệp THPT gồm: 

+ Chứng chỉ TOEIC (4 kỹ năng): Nghe 275; Đọc 275; Nói 120; Viết 120

+ B1 Preliminary/B1 Business Preliminary/B1 Linguaskill;

+ Aptis ESOL B1; PEARSON PEIC B1;

+ Chứng chỉ ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam bậc 3 (VSTEP B1).

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 24/4//2024.

5.Thông tư số 01/2024/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 24/02/2024 quy định biện pháp thi hành luật thi đua, khen thưởng và nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật thi đua, khen thưởng

Theo đó, theo điểm d khoản 5 Điều 1 Thông tư 1/2024/TT-BNV, những cá nhân mới được tuyển dụng dưới 06 tháng sẽ không được xét tặng danh hiệu “lao động tiên tiến”, “chiến sĩ tiên tiến”.

Ngoài ra, một số trường hợp cụ thể khác về việc bình xét danh hiệu nay được thực hiện như sau:

- Người tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu hoặc dũng cảm cứu người, cứu tài sản của nhà nước, nhân dân và bị thương cần phải điều trị, điều dưỡng thì thời gian này vẫn được tính để bình xét hai danh hiệu này.

- Người đi đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn dưới 01 năm, nếu chấp hành tốt quy định của nơi học tập, bồi dưỡng thì tính thời gian này để bình xét danh hiệu lao động tiên tiến, chiến sĩ tiên tiến…

 Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2024.

6.Thông tư số 01/2024/TT-BYT ngày 01/3/2024 của Bộ Y tế quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc bộ y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương

Theo đó, thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác là từ đủ 02 - 05 năm theo đặc thù của từng vị trí công tác. Thời hạn này được tính từ ngày có quyết định/văn bản công tác đảm nhiệm vị trí.

Trong đó, các danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực y tế phải định kỳ chuyển đổi gồm những vị trí tiếp nhận hồ sơ, cấp mới, cấp lại, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn, thay đổi… các lĩnh vực:

+ Y tế dự phòng: Giấy phép nhập khẩu mẫu bệnh phẩm…

+ Khám chữa bệnh: Giấy phép hành nghề/hoạt động khám chữa bệnh, giấy phép hoạt động khám chữa bệnh…

+ Dược phẩm, mỹ phẩm, y dược cổ truyền: Giấy đăng ký lưu hành, chứng chỉ hành nghề dược…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 15/4/2024

 7.Thông tư số 56/2023/TT-BCA ngày 30/10/2023 của Bộ Công An ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “phương tiện phòng cháy và chữa cháy”

Theo đó, yêu cầu chung với phương tiện phòng cháy, chữa cháy gồm:

- Phải kê khai, khai báo phù hợp danh mục phương tiện tại Quy chuẩn này. Nếu chưa rõ chủng loại thì phải định danh chủng loại phương tiện phòng cháy, chữa cháy.

- Phải quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật liên quan hoặc quy định của pháp luật hoặc theo hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Phải thực hiện kiểm định phù hợp với Quy chuẩn này cùng các quy định khác có liên quan.

Các phương tiện phòng cháy, chữa cháy phổ biến có thể kể đến: Vòi chữa cháy, lăng chữa cháy phun nước cầm tay, trụ nước chữa cháy, đầu nối chữa cháy, bình chữa cháy xách tay…

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

8.Mặc dù Luật Đất đai 2024 có hiệu lực từ 01/01/2025 nhưng vẫn có 02 quy định của Luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2024.

Cụ thể, khoản 2 Điều 252 Luật Đất đai 2024 nêu rõ:

2. Điều 190 và Điều 248 của Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 4 năm 2024.

Trong đó, hai quy định này gồm:

- Các hoạt động lấn biển: Nguyên tắc của hoạt động lấn biển, trách nhiệm quản lý nhà nước về hoạt động lấn biển…

- Các nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 về:

+ Nguyên tắc, căn cứ giao rừng, cho thuê rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác

+ Điều kiện chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

PHÒNG TƯ PHÁP HUYỆN KỲ ANH

Công Đệ

 Người đang truy cập: 32
 Tổng số truy cập: 2366262