TT

Họ và Tên

Tài khoản

1

Đinh Ngọc Viết

dinhngocviet.kygiang@hatinh.gov.vn

2

Hoàng Hậu Hải

hoanghauhai.kygiangh@hatinh.gov.vn

3

Nguyễn Tiến Nghị

nguyentiennghi.kygiang@hatinh.gov.vn

4

Đồng Thị Lạc

dongthilac.kygiang@hatinh.gov.vn

5

Nguyễn Đình Kế

nguyendinhke.kygiang@hatinh.gov.vn

6

Bùi Đức Trung

buiductrung.kygiang@hatinh.gov.vn

7

Nguyễn Thị Diễn

nguyenthidien.kygiang@hatinh.gov.vn

8

Phan Thị thanh Xuân

phanthanhxuan.kygiang@hatinh.gov.vn

9

Nguyễn Tiến Thị

nguyentienthi.kygiang@hatinh.gov.vn

10

Nguyễn Văn Thanh

nguyenvanthanh.kygiang@hatinh.gov.vn

11

Đinh Công Đệ

dinhcongde.vhka@hatinh.gov.vn

12

Lê Quang Phúc

lequangphuc.kygiang@hatinh.gov.vn

13

Nguyễn Quang Ánh

nguyenquanganh.kygiang@hatinh.gov.vn

14

Hoàng Văn Hạnh

hoangvanhanh.kygiang@hatinh.gov.vn

15

Nguyễn Duy Phiên

nguyenduyphien.kygiang@hatinh.gov.vn

16

Phan thị Phước Mỹ

phanphuocmy.kygiang@hatinh.gov.vn

17

Nguyễn Thị Minh Luyến

nguyenminhluyen.kygiangh@hatinh.gov.vn

18

Phan Thị Lý

phanthily.kygiang@hatinh.gov.vn

19

Nguyễn Huy Sở

nguyenhuyso.kygiang@hatinh.gov.vn

20

Nguyễn Thành Tiến

nguyenthanhtien.kygiang@hatinh.gov.vn

21

Trần Thị Thuận

tranthithuan.kygiang@hatinh.gov.vn

22

Đặng Đình Lân

đanginhlan.kygiang@hatinh.gov.vn

23

Hồ Phúc Kỳ

hophucky.kygiang@hatinh.gov.vn

24

Trương Quý Đức

truongquyduc.kygiangh@hatinh.gov.vn

25

Lê Thị Phượng

lethiphuong.kygiang@hatinh.gov.vn

26

Hoàng Thị Hiệp

hoangthihiep.kygiang@hatinh.gov.vn

 Người đang truy cập: 30
 Tổng số truy cập: 2366258